Ubezpieczenia
indywidualne

Ubezpieczenie samochodu

Gwarancja najniższej ceny przy zachowaniu najwyższej jakości usług

 • Ubezpieczamy ponad 3000 pojazdów rocznie
 • Współpracujemy z wszystkimi renomowanymi ubezpieczycielami w Polsce
 • Zapewniamy najwyższą jakość i najniższą cenę

Ubezpieczenie domu/mieszkania

Polisa gotowa w 30 minut!

 • Proponujemy pełną ochronę Twojego dobytku
 • Assistance w przypadku zepsucia zamka lub awarii sprzętu RTV/AGD
 • Odpowiedzialność cywilna w przypadku zalania sąsiada

Ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych

Brak udziałów własnych

 • Świadczenia udzielane bezgotówkowo
 • Pokrycie kosztów akcji ratowniczej
 • Pokrycie kosztów leczenia za granicą
 • Pomoc prawna, pomoc tłumacza, powrót do miejsca zamieszkania w przypadkach nagłych
 • Pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim

Ubezpieczenie na życie

Zabezpieczenie dopasowane do potrzeb

 • Składka miesięczna już od 20 zł
 • Zabezpieczenie siebie i swoich bliskich w przypadku nagłych i nieprzewidzianych okoliczności
 • Brak badań lekarskich
 • Krótkie karencje

Ubezpieczenie zdrowotne

Ochrona 24 h na dobę!

 • Koniec z czekaniem w kolejkach u lekarzy
 • Wizyta u specjalisty nawet na drugi dzień
 • Bardzo przystępne ceny

Pełna obsługa wszelkich formalności

Profesjonalne wsparcie

 • Pomoc w likwidacji szkody
 • Wypowiedzenie OC
 • Powiadomienie kredyto- i leasingodawcy

Ubezpieczenie samochodu

Obowiązkowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Zgodnie z przepisami polskiego prawa:

(Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych)

Obowiązek ubezpieczenia OC pojazdu samochodowego powstaje w dniu rejestracji i/lub wprowadzenia pojazdu do ruchu.

Zakres i warunki regulowane są ww. ustawą. Poniżej najważniejsze informacje:

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną (osobie trzeciej) w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

 • prowadzenie pojazdu mechanicznego
 • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego

Sumy gwarancyjne (czyli maksymalne kwoty wypłaconych odszkodowań):

5 210 000 EUR
dla szkód na osobie
1 050 000 EUR
dla szkód na osobie

Zakres terytorialny:

Od dnia 1 maja 2004 r. (data wejścia Polski do struktur unijnych) na podstawie art. 25 ust 2. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK zakres terytorialny pokrycia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (m.in. wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej). Od tego dnia wszystkie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z mocy prawa obejmują zakresem ochrony ubezpieczeniowej terytoria następujących państw:

Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, a od 1 stycznia 2012 r. także Serbia.

Dodatkowo, za okazaniem dodatkowego dokumentu (Zielona karta), możemy wjechać na teren następujących krajów:

Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Więcej na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Rzecznika Finansowego:

Dobrowolne

Ubezpieczenie AutoCasco

Dobrowolna umowa ubezpieczenia pojazdu, której zakres jest kształtowany indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości klienta. Należy pamiętać, że każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe może dowolnie kształtować zakres ubezpieczenia, dlatego przed zawarciem ubezpieczenia AutoCasco należy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU).

Przykładowy zakres zdarzeń, które mogą być objęte Umową Ubezpieczenia:

 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu
 • działania osób trzecich, w tym również wandalizmu i włamania
 • uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
 • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance jest dodatkowym, dobrowolnym ubezpieczeniem, które ma na celu zapewnienie pomocy w czasie podróży, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak awaria czy wypadek. Zakres ubezpieczenia assistance jest różny w zależności od warunków proponowanych przez Ubezpieczyciela, a także od wysokości dodatkowej składki. Przykładowy zakres może obejmować następujące zdarzenia:

 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • dostarczenie paliwa,
 • holowanie pojazdu do stacji serwisowej lub miejsca zamieszkania,
 • organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,
 • otwarcie pojazdu w przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków,
 • dostawę części zamiennych,
 • organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży do miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania,
 • pomoc medyczną dla kierowcy i pasażerów.

Ubezpieczenie domu/mieszkania

Ubezpieczenia domu i mieszkania w swojej ofercie posiada większość Towarzystw Ubezpieczeniowych działających na polskim rynku. Typy nieruchomości, które mogą zostać objęte ubezpieczeniem to m.in.: dom, mieszkanie, garaż wolnostojący, pomieszczenie gospodarcze, małą architekturę, dom w budowie czy domek letniskowy.

Zakres ubezpieczenia można kształtować dowolnie w porozumieniu z ubezpieczycielem. Przykładowa polisa najczęściej obejmuje swoją ochroną następujące ryzyka:

 • Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń,
 • Assistance domowy (np. pomoc ślusarza, hydraulika)

Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Przykładowe sytuacje, w których możemy skorzystać z ubezpieczenia podczas podróży zagranicznej:

 • w razie nagłego zachorowania, m.in. oparzenia słoneczne, zatrucia pokarmowe, a także poważne zachorowania wymagające hospitalizacji – Ubezpieczyciel znajdzie odpowiednią placówkę medyczną (prywatną lub państwową), zorganizuje transport do niej, a także pokryje koszty leczenia,
 • transport poszkodowanego do kraju (transport medyczny nie jest refundowany przez NFZ, koszty mogą sięgać setek tysięcy złotych)
 • w razie gdy bagaż ubezpieczonego zostanie skradziony, uszkodzony lub zaginie np.: na lotnisku lub w hotelu,
 • gdy ubezpieczony nie będzie mógł wziąć udziału w wycieczce organizowanej przez biuro podróży – możliwy jest zwrot poniesionych kosztów,
 • przypadkowe uszkodzenie lub zniszczenie mienia hotelowego lub należącego do osób trzecich
 • zaginięcie ubezpieczonego w górach lub na morzu – zwrot kosztów poniesionych przez służby poszukiwawcze i ratunkowe